ඔබේ නිවසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ දියුණුවට බලපාන ගුප්ත රහසක් මෙන්න

“පවුල් ජීවිත අසාර්ථකයි.., දරුවාගේ අධ්‍යාපනයත් කඩාකප්පල් වෙලා.., කොච්චර මහන්සි උනත් ව්‍යාපාර වෙළහෙළදාම් එන්න එන්නම් අසාරතකයි.. කිසිම …