පරපුරේ අභිමානය රැකගන්න මහනුවර වැවට පැන දිවිනසා ගත් රාජකීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ කතාව මෙන්න

අනුරාධපුර රාජධානියෙන් ඇරඹි ලක්දිව පිහිටුවන ලද සෑම රාජධානියකම අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්වෙමින් පිහිටුවා ගෙන එන ලැබූ …

කාබයිට් සහ වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ගල්වන ලද පළතුරු හඳුනා ගත හැකි අාකාරය මෙන්න

එවකට අපේ මුතුන් මිත්තන් පළතුරු ඉදවීමට කිසිම රසායනිකයක් භාවිතා කළේ නැත. වත්ත පිටියේ සරුවට වැඩෙන පළතුරු …