කවදාවත් මේ කෑම වර්ග එකට කන්න එපා!

සමහර කෑම වල තියෙන රසායනික සංයෝග නිසා තවත් කෑමක් එක්ක කෑවම ආසද්මික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ අවයව වලට හානි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින්, GetFun තුලින් අද අපි ඔබට මේ කියන්න යන්නේ කිසිම විටෙක එකවර ආහාරයට නොගතයුතු කෑම වර්ග කිහිපයක් ගැනයි.

Leave a comment

Comments