දිෂ්ඨි කරපු පොල්ගෙඩිය අත්ල මත හිටගන්න හැටි මෙන්න..

0

දේවගැති එල්. එල් හසංක යන කපු මහතා විසින් අපිට හරි අපුරු වීඩියෝවක් ලබාදුන්නා. ඒ මතුරන ලද පොල් ගෙඩියක් අත්ලමත කිසිදු ආධාරකයක් නොමැතිව හිටගන්නා අයුරුයි. ඇත්තටම මෙවැනි දෙයක් සිදුවිය හැකිද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම ඔබ සතුයි. මෙහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය ඔබ නරම්බාම තීරණය කල යුතුය. මෙවැනි දෙයක් සිදුවන්නේ කෙසේද විය හැකිනම් එහි පිටුපස පවතින්නේ කුමන බලවේගයක්ද යන්න ඔබම තීරණය කල යුතු වේ. අපි පෙන්වා දෙනු ඇත. ඔබ තීරණය කරනු ඇත. +94777265267 යන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට දේවගැති එල්. එල් හසංක කපු මහතා සම්බන්ද කරගත හැකියි.

පහතින් ඔබ මේ දකින්නේ ඒම සිදුවීම ඇතුලත් වීඩියෝවයි.

Leave a comment

Comments