දින 30න් සුදුවෙන්න මෙන්න නියම උපක්‍රමයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
සෝදාගත් සුදු හාල් හොදින් පිටිකර ගන්න.
හාල පිටි වලට කිරි එකතු කරන්න.
මුහුණේ අලේප කර ගත හැකි පමණට මිශ්‍ර කර ගන්න.
අවශ්‍ය නම් බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.

එළකිරි සොයා ගැනීමට අපහසු නම් දියර කිරි හෝ පිටි කිරි මේ සඳහා එකතු කර ගත හැකියි. එසේත් නැතිනම් යෝගට් එකක් උවද යොදාගත හැකියි. හොදින් සෝදා ගත්‍ පිරිසිදු කරගත් මුහුණේ, මෙම පැක් එක අලේප කර විනාඩි 30ක් තබා මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදා හරින්න. සතියකට දෙවරක් බැගින් මසෙයක් මෙම සත් කාරය කර බලන්න. සමේ පැහැදිලි වෙනසක් දැකිය හැකියි.

Leave a comment

Comments