දළදාවට රන් වියනක් පුදා සිත් තැවුල් නිමා කර ගත් ජනපති ප්‍රේමදාසගේ ඔබ නොදන්නා කතාව මෙන්න

දෙස් විදෙස් බෞද්ධජනතාවගේ වන්දනීය පූජනීය වූ දළදා සමිඳුන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම එදාරජ දවස සේම වර්තමානයේදීද පැවරී …