අාදරය හෝ විවාහ ජීවිතය එපා වෙලා ද..? එහෙනම් මේ ලිපිය කියවලම බලන්නකො…

අාදර සබදතාවයක් හෝ විවාහ ජීවිතය කිසිදා නොබිදෙන බැදීමක් මෙන් පළුදු නොවී තබා ගැනීම අැත්තෙන්ම අසීරු කාර්යයකි. …