උපන් ලග්නය අනුව ඔබට හිමිවන ගති ස්වභාවය ගැන කියන මේ අනාවැකිය ඇත්තද බලන්න

මේෂ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශරීරයක්‌ ඇති දික්‌වූ ඛෙල්ලක්‌ හා පොකුරු හිසකෙස්‌ ඇති අයෙක්‌ වෙයි. ගමන් කිරීමේදී ස්‌වල්පයක්‌ …