නිවසේ ප්‍රධාන උළුවස්ස මෙහෙම හැදුවොත් ඔබේ දියුණුව කාටවත් නවත්වන්න බැහැ..

යමෙකුගේ ජීවිතයේ සුබ සහ අසුබ ඔහු උපතින් ගෙන ආ වාසනා ශක්තිය, ග්‍රහ පිහිටීම්, පුද්ගලික කැපවීම සහ වෙනත් බාහිර හේතු මත රදා පවතින අතර, සමහර අවස්ථාවලදී ඒ සියල්ල අභිබවා ගොස් ඔහුගේ/ඇයගේ/ඔවුන්ගේ දියුණුව හෝ පිරිහීම තීරණය කිරීමට ජීවත්වන නිවසේ වාස්තු දෝෂ හේතු වෙනවා. අප මින් පෙරද මෙවැනි වාස්තු දෝෂ සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කලා. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡා කිරීමට යන්නෙත් ඒ වගේම ඉතාම බහුලව බලපාන වඩාත් ප්‍රබල වාස්තු කරුණක් ගැන.

සාමාන්‍යයෙන් නිවෙසක හැඩය, වහළේ හැඩය, මුදුන් ලී සම්බන්ධ ගැටලු හැරුණුවිට නිවසක ප්‍රදාන උළුවස්සේ පිහිටීමත් ඉතාමත් වැදගත්. අළුතෙන් නිවසක් ගොඩනැගීමට බලාපොරොත්තුවන ඔබට මේ සාකච්ඡාව වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායක වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Leave a comment

Comments